HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT
VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN

1 § Soveltamisala
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Hammasväline Oy:n (myöh. myyjä) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara) kauppaan elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet. Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun niihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne on muutoin liitetty toimituksen yhteyteen.

2 § Tarjous ja tarjouksen voimassaolo
Kirjallinen tarjous on voimassa 24 tuntia sen tekemisestä lukien ellei tarjouksen yhteydessä muuta ilmoiteta. Suulliseen tarjoukseen on vastattava heti ellei muusta vastausajasta sovita. Tarjoukseen liittyvät piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat Hammasvälineen omaisuutta eikä tarjouksen saajalla ole oikeutta käyttää niitä Hammasvälineen vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.

3 § Sähköiset tilaukset
Myyjä voi antaa ostajalle käyttäjätunnukset (henkilökohtaiset), joiden perusteella tilausten tekeminen voi tapahtua sähköisesti internetissä. Asiakas on velvollinen huolehtimaan tunnusten asianmukaisesta säilyttämisestä sekä valvomaan, ettei niitä väärinkäytetä. Asiakkaan pyytäessä on myyjä velvollinen viipymättä sulkemaan käyttäjätunnukset. Sulkemista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti. Asiakas on vastuussa tilauksista, jotka on tehty sille annettujen tunnusten perusteella, vaikka tilaukset perustuisivat tunnusten oikeudettomaan käyttöön tai väärinkäyttöön, ellei kysymys ole tilanteesta, jossa myyjä on viivytellyt tunnusten sulkemisessa.

4 § Toimitus
Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa. Hinnastossa ja tarjouksissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tavaraa. Toimitus- ja pakkauskulut myyjä veloittaa erikseen. Noutotoimitusten osalta myyjällä on oikeus veloittaa pientoimituksista erillinen pientoimituslisä. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun se on kuitattu vastaanotetuksi ilman varaumaa. Reklamaatioaika toimituksista on kahdeksan (8) vuorokautta. Kuljetusvaurioista, joita ei ole mahdollista havaita lähetystä vastaanotettaessa, tulee reklamoida seitsemän (7) vuorokauden kuluessa toimituspäivästä.

Hammasväline vakuuttaa tavarat kuljetusvahingon varalta ja on oikeutettu perimään ostajalta vakuuttamisesta aiheutuneet kustannukset, paitsi milloin ostaja itse huolehtii tavaran kuljetuksesta.

5 § Toimitusaika
Myyjä toimittaa tavaran sovittuna aikana. Ellei toimitusajasta ole sovittu, myyjä toimittaa tilatut tuotteet välittömästi tai heti kun toimitettavaa tavaraa on saatavissa.

Mikäli toimitus viivästyy ilmoitetusta toimituspäivästä ja viivästys johtuu myyjästä, eikä kysymys ole 11§:ssä tarkoitetusta tilanteesta, on ostajalla oikeus purkaa sopimus. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli viivästys ei ole kohtuuton. Purkuoikeutta viivästyksen perusteella ei myöskään ole, jos kysymys on tavarasta, joka ei kuulu myyjän normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan tai tavarasta, jonka myyjä on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

Mikäli myyjällä on erääntyneitä saatavia ostajalta, on myyjällä oikeus asiasta huomautettuaan pidättyä sovituista toimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään tästä viivästyksestä johtuvia vaatimuksia.

Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on lähetetty ostajalle tai kun se on pakattu ja sopimuksen mukaan noudettavissa myyjältä tai myyjän ilmoittamasta paikasta.

6 § Maksuehdot
Luottoasiakkailla maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä ellei erikseen ole muuta sovittu. Luottoasiakkaaksi katsotaan asiakas, jolle on myönnetty luottolimiitti (luottoraja).

Tavara laskutetaan välittömästi toimituksen tapahduttua.

Mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, on myyjällä oikeus muuttaa tavaran hintaa vastaavasti siitä lähtien kun kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

Mikäli toimittajien hinnoissa tapahtuu muutoksia sopimuskauden aikana, varaa myyjä itselleen oikeuden lisätä vastaavat korotukset ostajan maksamiin hintoihin myös sopimuskauden aikana.

Mikäli tavaran kauppahinta perustuu valmistajan ostajalle lupaamaan tai ostajan ja valmistan välillä sovittuun erikoishintaan ja valmistaja myöhemmin myyjästä riippumattomista syistä ei toimita myyjälle kyseisiä tuotteita kyseisellä erikoishinnalla tai vaihtoehtoisesti ei hyvitä myyjälle normaalihinnan ja erikoishinnan erotusta, on myyjä oikeutettu perimään normaalihinnan ja erikoishinnan erotuksen asiakkaalta lisälaskulla.

Mikäli erääntyneitä laskuja on maksamatta tai myyjä toteaa saatavansa vaarantuneen, on myyjällä oikeus katsoa kaikki ostajalta olevat saatavansa erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu.

Ostaja on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta. Myyjän viivästyskorko on korkolain mukainen. Viivästyskorko laskutetaan erillisellä laskulla kuukausittain.

7 § Valuuttaehto
Mikäli hinta perustuu ulkomaan valuuttaan ja kyseinen valuutta oleellisesti vahvistuu siihen nähden mitä se oli hinnastoa tai tarjousta laskettaessa, on myyjällä oikeus muuttaa tuotteen euromääräistä hintaa samassa suhteessa kuin kyseisen valuutan kurssi on muuttunut. Ostajalla on tällöin oikeus purkaa kauppa, mikäli hän ei halua hyväksyä korotettua hintaa. Ei kuitenkaan silloin kun kysymys on tavarasta, joka ei kuulu myyjän normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka myyjän on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

8 § Omistusoikeus
Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Myyjällä on oikeus erikseen kirjallisesti kieltää myyntiin tarkoitettujen tavaroiden edelleenmyynti kolmannelle osapuolelle.
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tuote on luovutettu tämän hallintaan tai toimitettu ostajan osoittamaan paikkaan tai osoitteeseen.

9 § Takuu
Myyjä ei anna tavaroille takuuta.

Yleensä myyjän myymillä tavaroilla on valmistajan antama takuu. Tarkempia tietoja valmistajan antaman takuun olemassaolosta ja sisällöstä saa ottamalla yhteyttä myyjään.

Eräiden tavaroiden osalta myyjä hoitaa takuuvaihto- ja/tai korjauspalvelua valmistajan puolesta. Tarkempia tietoja näistä tavaroista sekä niitä koskevan takuupalvelun sisällöstä saa ottamalla yhteyttä myyjään.

Takuupalvelun osalta, silloin kun myyjä sellaisen tarjoaa, on huomioitava seuraava:

  • Laitteen takuupalveluun toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja takuuvaihdetun tai takuukorjatun laitteen palautuskulut myyjä.
  • Yleensä valmistajan antama takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, salamanisku, tulva tai muu luonnontapahtuma, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito tai uudelleen rakentaminen, muutos- tai asennustyöt, jotka eivät ole myyjän suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on ostajan vastuulla, ellei asiasta ole toisin sovittu.
  • Myyjän tarjoamaan takuupalveluun vetoaminen edellyttää, että ostaja on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritetyt velvollisuutensa.
  • Yleensä valmistaja myöntää takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka.

10 § Tavaran virhe, vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus
Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran ja ilmoittamaan mahdollisesti virheestä myyjälle toimitusasiakirjassa mainitussa ajassa, tai jos aikaa ei ole mainittu, kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa tavaran luovutuksesta tai milloin virhe ilmeni tavaraa käytettäessä, virheen ilmenemisestä.

Virhetapauksissa Hammasvälineellä on oikeus päättää, korjataanko tavara Hammasvälineen lukuun, toimitetaanko uusi tavara, hyvitetäänkö virheellisen tavaran hinta ostajalle tai toimitetaanko se valmistajalle tai maahantuojalle takuuvastuun toteutumiseksi.

Hammasväline ei ole vastuussa vioista, jotka johtuvat tavaran käytöstä, varastoinnista tai asennuksesta Hammasvälineen tai valmistajan antamien ohjeiden vastaisesti, ilman Hammasvälineen lupaa tai myötävaikutusta tehdyistä muutoksista tai huollosta, tai tavaran normaalista kulumisesta tai huononemisesta.

Tavaran virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tavaran, tuotteen tai ohjelmiston kanssa, vaikka nämä olisivat myyjän toimittamia, ellei myyjä nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta takaa tai lupaa.

Tavarat katsotaan myydyiksi ammattimaiseen käyttöön tai hammashoitoalan asiantuntijalle tai ammattilaiselle. Ostajalla ei ole oikeutta vedota niin sanottuun informaatiovirheeseen puuttuvien tai vieraskielisten käyttöohjeiden tai muun sellaisen syyn johdosta. Myydessään tai luovuttaessaan tavaroita edelleen omille asiakkailleen ostajan omalla vastuulla on, että ostajan asiakas saa tavaraan riittävän käyttöopastuksen sekä ohjeistuksen.

Myyjän vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvon määräinen. Ostajalla ei ole oikeutta korvaukseen kohtuullisesta viivästyksestä. Virhetilanteissa myyjän vastuu rajoittuu enintään viallisen tai virheellisen tavaran korjaamiseen tai vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, tai jos sellaista ei ole saatavissa, tuotteen arvon korvaamiseen, myyjän valinnan mukaan. Myyjä ei koskaan ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytykseen, saamatta jääneeseen katteeseen, ostajan purkautuneeseen sopimukseen tai tietojen, tiedostojen tai ohjelmistojen katoamiseen tai tuhoutumiseen liittyviä vahinkoja eikä muitakaan mahdollisia ostajalle tai kolmannelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja, johtuivatpa ne tuotteessa olevasta virheestä tai viivästyksestä.

Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista sähköisen järjestelmän tai verkkokaupan käyttökatkoksista tai teknisistä häiriöistä.

11§ Ylivoimainen este
Myyjä ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myyjän alihankkijaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa, tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. Myyjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle, samoin esteen lakkaamisesta.

Työtaistelutoimenpiteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä tai sen sopimuskumppani on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

12§ Yleisten myynti- ja toimitusehtojen muutokset
Myyjä pidättää itselleen oikeuden yksipuolisesti muuttaa näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja ilmoittamalla siitä kirjallisesti nettisivuillaan.

13 § Palautukset
Palautuksia on kolmenlaisia: Kaupallisia, virhetoimituksiin ja takuupalveluihin liittyviä.
Palautetut tuotteet hyvitetään vain myyjän kanssa tehdystä sopimuksesta edellyttäen, että tuotteet palautetaan 14 päivän kuluessa siitä kun ne on lähetty Hammasvälineestä, alkuperäispakkauksissa ja sellaisenaan myyntikelpoisina. Erikoistilauksesta valmistettuja tai hankittuja tuotteita ei hyvitetä. Virheettömän toimituksen palautuksesta hyvitetään tuotteen kauppahinta. Palautus tapahtuu palauttajan kustannuksella. Palautuksesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan suuruinen palautusmaksu.

Kaikkiin palautuksiin on liitettävä palautusilmoituslomake, josta ilmenee myyjän antama asiakkaan asiakasnumero, nimi ja osoitetiedot, sekä päivämäärä. Kaikista palautuksista ja niihin liittyvistä kuljetuksista on sovittava myyjän kanssa etukäteen. Palautuksista on annettu erillinen ohje verkkokaupassa osoitteessa kauppa.hammasvaline.fi.

14 § Tilauksen peruuttaminen
Mikäli ostaja haluaa peruuttaa tavaraa koskevan tilauksensa, sitä koskeva ilmoitus on tehtävä myyjälle heti. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta enää sen jälkeen, kun myyjä on lähettänyt sitä koskevan tilausvahvistuksen.

15 § Erimielisyydet
Osapuolten väliset erimielisyydet käsitellään Espoon käräjäoikeudessa. Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.